Lyssna

Bygglov

Bygglovprövningen omfattar lokalisering, placering på tomten, yttre utformning samt tillgänglighet och brandskydd. Nämnden prövar bl.a. om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande.

När det gäller ändringar av en byggnad, d v s ombyggnad i dagligt tal, skall dessa utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Du som Byggherre/sökande har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskraven.

Efter det att myndigheten beviljat bygglov lämnas beslutet vidare för kungörelse, fyra veckor efter detta har bygglovet vunnit laga kraft om inga negativa yttranden inkommit.

Ett meddelat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för lovet. Av beslutet om bygglov framgår om tekniskt samråd ska hållas.  Startbesked ska lämnas innan byggnadsarbeten påbörjas. Slutbesked utfärdas av Miljö- och byggnadsnämnden när åtaganden enligt kontrollplanen uppfyllts.

Hur du ansöker står i rutan till höger.

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglov inte kan lämnas får tidsbegränsat bygglov i vissa fall lämnas. Tidsbegränsat  bygglov  kan vara aktuellt  för att få använda en bostadsbyggnad till daghem under viss tid. Tillfälligt lov kan lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år. Den sammanlagda tiden får inte överstiga 10 år annat än när det handlar om ändringen omfattas av en ändring av översiktsplanen eller detaljplanen.

Sprängskiss på hus

Sidan kontrollerad 08 oktober 2013Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp