Åtgärder som kräver anmälan

Vissa byggnationer som inte är bygglovspliktiga kräver ändå att du först gör en anmälan till oss på miljö- och byggmyndigheten, en så kallad bygganmälan. Det gäller bland annat vid Attefallsåtgärder. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked.

De här åtgärderna kräver bygganmälan

  • att uppföra, anordna eller väsentligt ändra en anläggning
  • att ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • att installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
  • att underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser

Grannars tillåtelse

Åtgärderna får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs inte medger att åtgärder utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs bygglov. Medgivandet är alltid bra att ha skriftligt och vår rekommendation är att upprätta två eller flera exemplar, det ena behåller du själv och de andra ges till berörda grannar.

Invänta startbesked

Ansökan ska vara skriftlig och byggnadsarbeten får inte påbörjas innan startbesked har meddelats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.