Åtgärder som kräver bygglov

Ditt byggprojekt prövas utifrån om det är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild. Eller om det medför fara eller betydande besvär för grannar. Din byggnad ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande.

Bygglov krävs för att:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
  • väsentligt ändra användningen av en byggnad
  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar som till exempel upplag, plank eller murar.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov även för att:

  • ändra utseende på en byggnad. Till exempel att måla om byggnaden i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller material på taket. Byta eller ta upp ett fönster eller dörr i fasaden
  • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Din ansökan om bygglov ska vara skriftlig.

När vi på miljö- och byggmyndigheten prövar om dina byggplaner ska få bygglov tittar vi på byggnadens lokalisering, placering på tomten samt yttre utformning. Även tillgänglighet och brandskydd granskas.

Du får inte påbörja det bygglovspliktiga arbetet innan vi har gett dig ett startbesked.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.