Åtgärder utan krav på bygglov eller anmälan

Det finns flera åtgärder som får göras utan bygglov för en- och tvåfamiljshus. Det finns dock undantag genom bestämmelser i detaljplanen som ändå kräver bygglov.

När det gäller en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

  • i anslutning till bostadshus anordna skyddande uteplatser med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig mer 3,6 meter ut från bostadshuset. Åtgärden ska också hålla sig 4,5 meter innanför egen fastighetsgräns.
  • anordna skärmtak över uteplatser eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 15 kvadratmeter

Friggebod

Om du som har en- eller tvåbostadshus vill uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader – så kallade friggebodar – i omedelbar närhet av bostadshuset behöver du inte anmäla det eller söka bygglov.

Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvadratmeter och taknockshöjden får inte överstiga 3 meter. Detta begränsas inte av några planbestämmelser men däremot kan tillstånd krävas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om en friggebod inte uppförts enligt villkoren för bygglovsbefriad åtgärd är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Undantag

De bygglovsbefriade åtgärderna får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Medgivande från grannar är alltid bra att ha skriftligt och vår rekommendation är att upprätta två eller fler exemplar, det ena behåller du själv och de andra ges till berörda grannar.

Observera att om en friggebod ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en friggebod. I det fallet måste bygglov sökas för en bygglovspliktig komplementbyggnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.