Att överklaga ett beslut

Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Du kan överklaga om du anser att det fattade beslutet är felaktigt. Du kan enbart överklaga ett beslut som är taget, det vill säga har fått avslag, bifall eller avvisats.

Att överklaga ett bygglov, marklov, rivningslov eller ett förhandsbesked innebär att vi tar ett beslut om din överklagande kommit in i rätt tid, så kallad rättidsprövning. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi det tillsammans med handlingarna i ärendet till Länsstyrelsens rättsenhet för prövning.

Om du vill överklaga beslutet från Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun ska du adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Skåne. Överklagandet ska sedan skickas eller lämnas till miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun, se adress nedan.

I skrivelsen när du överklagar ska du:

  • Tala om vilket beslut du överklagar, genom att ange ärendets beslutsdatum och diarienummer.
  • Redogöra för vad beslutet gäller, vad som är fel i beslutet samt varför du vill att det ska ändras och vilken ändring du begär.
  • Bifoga de handlingar som du anser har betydelse och som du vill hänvisa till som stöd för ditt överklagande.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan adresseras till:
Länsstyrelsen i Skåne län

Överklagan skickas eller lämnas till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör

Mer information
För mer information om överklagade ärenden och handläggningstid, läs mer och kontakta enheten för överklaganden på Länsstyrelsen i Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.