Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Tillstånds- och tillsynsnämnden fattar beslutet, men ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden.

Du har ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende. Men det är alltid tillstånds- och tillsynsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet.

I vilka fall kan jag yttra mig?

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda närboende grannar (rågrannar) få tillfälle att yttra sig i bland annat följande fall:

  • När förslaget avviker från bestämmelserna i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
  • När man ska uppföra en ny huvudbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Vid bygglov för ändrad användning av en byggnad (om inte ändringen är av försumbar påverkan för omgivningen).

Som granne har du rätt att yttra dig, men inte rätt att avgöra ärendet. Tillstånds- och tillsynsnämnden gör en egen bedömning om vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter och så vidare. Här bör du komma ihåg att bedömningen främst handlar om farhågor om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt) och inte om en byggnads utformning eller hur grannen tidigare betett sig.

Vem är berörd granne?

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 meter) är det närmaste granne (rågranne) till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som främst ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda, ibland även de på andra sidan gatan beroende på vad ansökan gäller.

Att överklaga ett beslut

Om du som granne har lämnat negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet om du är berörd i ärendet. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du har fått del av beslutet.

Ibland kanske du som granne har synpunkter på något som ska byggas utan att du har blivit tillfrågad. Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar har han eller hon rätt att bygga. Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i sådant fall är inte så stor. Nya plan- och bygglagen ger alla möjlighet att överklaga ett beslut, inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar. Därefter vinner lovet laga kraft.

Som princip bör fastighetsägarens möjlighet att bestämma över sin fastighet komma i främsta hand. Fastighetsägaren bör dock alltid tala med sina grannar om vad som ska byggas för att undvika och kanske rätta till missförstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.