Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov om åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid och om sökanden begär det. Den sökta åtgärden behöver då uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för bygglov. Tidsbegränsat bygglov ges för sammanlagt högst 15 år.

För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges för en åtgärd gäller att:

  • någon eller några, men inte alla, av de generella förutsättningarna för bygglov i plan- och bygglagen ska vara uppfyllda,
  • den sökande har begärt ett tidsbegränsat bygglov, och
  • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid.

Tidsbegränsat bygglov kan till exempel vara aktuellt för att få använda en bostadsbyggnad till förskola under viss tid.

Giltighetstid för tidsbegränsade bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Sökanden kan innan tiden har gått ut begära att tiden förlängs, men det får göras med högst 5 år åt gången. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Byggnadsnämnden kan bevilja tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får överstiga 15 år.

Ta bort det som gjorts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. För att en kommande avveckling ska bedömas vara trovärdig bör det redan i bygglovsansökan redovisas varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Byggherren bär sedan ansvaret för att avvecklingen sker i tid och för att platsen återställs. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt elfte kapitlet i plan- och bygglagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.