Friggebod, Attefallshus

Friggebodar är bygglovsbefriade och planerar du att bygga ett Attefallshus måste du först skicka in en anmälan tillsammans med ritningar och ett förslag till kontrollplan för att få ett startbesked. I övrigt finns det fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till.

Friggebod

Om du som har en- eller tvåbostadshus vill uppföra en friggebod, det vill säga en eller flera mindre fristående komplementbyggnad om sammanlagt max 15 kvadratmeter, inom 20 meters avstånd till bostadshuset behöver du inte göra en anmälan eller söka bygglov. Men då behöver en del villkor vara uppfyllda.

Friggebodens höjd får inte heller vara högre än tre meter. Detta begränsas inte av några planbestämmelser men däremot kan tillstånd krävas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Om du vill bygga friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Medger inte grannarna är åtgärden bygglovspliktig. Friggeboden får aldrig byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats.

Om en friggebod inte uppförts enligt villkoren för bygglovsbefriad åtgärd är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Attefallsåtgärder

Skiss: Attefallsåtgärder

Illustrationen av stadsarkitekt Sven Hedlund, Gislaved kommun.

Vill du bygga en komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter – ett så kallat Attefallshus – måste du först göra en anmälan till oss på miljö- och bygg och få ett startbesked innan du påbörjar byggandet.

Några av de så kallade Attefallsåtgärderna, som kräver anmälan, är:

 • komplementbyggnad, max 25 kvadratmeter
 • tillbyggnad, max 15 kvadratmeter
 • takkupor (två stycken)
 • inreda ytterligare en lägenhet

Komplementbyggnad

Tillsammans med din anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar. Även ett förslag på kontrollplan behövs för att få startbesked för åtgärden.

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.
 • Maximala tillåtna taknockshöjden är 4 meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får ha källare eller utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.

Tillbyggnad

På ditt befintliga bostadshus får du även uppföra en tillbyggnad, med en bruttoarea på max 15 kvadratmeter, utan bygglov. Även här gäller krav på tillstånd, vilket behandlas i en så kallad anmälan.

Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar.

 • Byggnaden får utföras i två våningar men blir då högst 7,5 kvadratmeter per våning.
 • Byggnaden får inte vara högre än huvudbyggnadens nock.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt medgivande till det. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.

Takkupor

Du får bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du bara bygga ytterligare en. Takkuporna får endast täcka halva takfallet.

För takkupor, där inget ingrepp i den bärande konstruktionen görs, behöver du inte göra någon anmälan.

Inreda ytterligare en lägenhet

Vill du inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus får du göra det utan bygglov, men du måste göra en anmälan och få tillstånd av oss på miljö och bygg.

Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar.

 • Åtgärden får inte utföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Åtgärden får inte ske i en sådan komplementbostadsbyggnad som beskrivs ovan.

Attefallshus får bryta mot detaljplan

Du får bygga Attefallshus i strid mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att Attefallshuset får uppföras på prickmark, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Tillstånds- och tillsynsnämnden får inte neka startbesked på grund av att Attefallshuset är planstridigt.

Straffavgift och andra tillstånd

Glöm inte att det krävs en anmälan vid de flesta byggåtgärderna, även om det inte kräver bygglov.

Om du inte gör denna anmälan kan en sanktionsavgift komma att tas ut. Sanktionsavgiften kan uppgå till flera tiotusentals kronor beroende på åtgärd.

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, till exempel strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärd inom landskapsbildsskydd, nära fornlämningar och så vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.