Ekar

Fler än 1000 olika lavar, mossor och insekter är beroende av grova ekar som står öppet. Eftersom sådana ekar blivit en bristvara gäller det att ta vara på dem som finns kvar och även sörja för återväxten. Kring Ringsjön finns ett av Skånes mest värdefulla eklandskap.

Hagmarksekar, med breda kronor med kraftiga grenar som börjar långt ner på stammen, har mycket höga naturvärden. Minst 400 lavar och mossor samt omkring 800 insektsarter är mer eller mindre beroende av ek. Men för att ekarna ska vara intressanta ska de vara gamla med grov bark och stå öppet så att sol och värme kommer åt stammen. Finns det sedan håligheter med mulm, som är ett brunt pulver som bildas av nedbrutet trä, spillning från insekter och liknande, är det ännu bättre. I mulmen lever många sällsynta skalbaggar. Håligheterna utnyttjas också av fladdermöss och fåglar.

Ekmiljöerna kräver omsorg

Stora och grova ekar har blivit allt sällsyntare. Ekhagar har lämnats att växa igen eller planterats med skog och även om de gamla ekarna lämnas kvar lever de inte särskilt länge när skogen runt omkring börjar sluta sig eftersom en ek som växt upp i ett öppet landskap inte klarar konkurrensen när yngre träd växer in i kronan. Skuggan gör också att varken lavar eller insekter längre trivs.

Som en följd har de insekter, lavar och mossor som är knutna till hagmarksekar blivit allt sällsyntare. För att rädda livet på ekarna gäller det att gallra och hugga fritt kring eken så att kronan blir fri och så att solen når även de nedersta grenarna och stammen. Det är också viktigt att sörja för en återväxt av hagmarksekar som kan ta över när de gamla så småningom dör.

Ekar vid Ringsjön

I Höörs kommun finns många värdefulla ekmiljöer och området kring Ringsjön är ett av Skånes mest värdefulla eklandskap. Vid Bosjökloster står ett antal mycket gamla ekar. Den största kallas Tusenårseken och har en omkrets på cirka 10 meter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.