Grönstrukturprogram

Parker och natur är viktiga för växter och djur men också för människors välbefinnande. Grönstrukturprogrammet lyfter fram de gröna frågorna och ska fungera som planerings- och kunskapsunderlag.

Runt Höörs tätort finns mycket vacker och värdefull natur. Här finns ekhagar och lummiga, örtrika lundar. Naturen når nästan ända in i centrum, med pärlor som Klocksjön, Backadammen och Höörsåns dalgång nedanför kyrkogården.

Grönstrukturprogrammet behandlar främst biologiska och sociala värden i parker och tätortsnära natur. Med sociala värden avses grönområdenas värde för människor; som plats för motion, lek och avkoppling. Programmet pekar ut värdefull grön mark och ska bland annat fungera som underlag i den fysiska planeringen.

Grönstrukturprogrammet är uppbyggt kring fyra teman: områden med naturvärde, ekologiska korridorer, områden med sociala värden samt gröna stråk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.