Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. I Höörs kommun finns kända bestånd av flera invasiva arter, bland annat jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Du som är fastighetsägare har ansvar för att bekämpa invasiva arter på din mark.

EU har beslutat om en lista över de arter som bedöms vara invasiva i EU-länderna. För de arterna gäller sedan 1 januari 2019 särskilda bestämmelser om hantering och bekämpning. De får inte avsiktligt hållas i odling eller födas upp, transporteras och inte heller spridas på marknaden eller i naturen.

Fastighetsägare ska bekämpa jätteloka och jättebalsamin

Du som är fastighetsägare har ansvar för att bekämpa jätteloka och jättebalsamin som växer på din mark.

Jättebalsamin är relativt enkel att få bort. Dra upp hela plantan i juni, det är ganska lätt eftersom växten har ett grunt rotsystem.

Jätteloka bekämpas bäst när blomställningen syns men blommorna ännu inte har slagit ut. När du bekämpar jätteloka måste du vara försiktig och använda heltäckande kläder så att du inte får växtsaft på huden. Slå eller skär av plantan. Du kan också kapa roten med en spade.

Jätteloka

Jättebalsamin

Invasiva arter ska lämnas till förbränning

Efter bekämpning ska alla växtdelar läggas i sopsäckar. Säckarna ska förslutas noga och lämnas till förbränning på återvinningscentralen. Du ska inte lämna säckarna som trädgårdsavfall och inte heller kompostera växtdelarna själv.

Var uthållig!

De flesta växtarter har en fröbank i marken vilket innebär att nya plantor fortsätter komma upp upp varje år under flera år. Var uthållig och ge inte upp! Fortsätt att bekämpa tills fröbanken är tömd! Detsamma gäller de växter som har ett massivt rotsystem.

Gul skunkkalla

Kommunens och länsstyrelsens ansvar

Kommunen har ansvar för att bekämpa alla invasiva arter på EU-listan på den mark som kommunen äger, förvaltar eller på annat sätt förfogar över. Länsstyrelsen har ansvar för att bekämpa alla andra invasiva arter på övriga platser.

Fler invasiva arter

Fler arter är redan eller risker att bli invasiva men finns ännu inte med på EU-listan. Till dessa hör parkslide och blomsterlupin. Eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem finns det goda skäl att bekämpa dem eller åtminstone förhindra att spridning sker.

Parkslide

Blomsterlupin

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.