Lergravarna

Kring den gamla lertäkten i Tjörnarp finns idag en spännande miljö med frodig ädellövskog, sumpskog och öppna dammar. Området är skyddat som naturreservat.

Stora delar av området består av sumpskog. En spångad stig leder runt i reservatets södra del. Tack vare den näringsrika leran finns en frodig örtflora med bland annat orkidén skogsknipprot. Vårfloran är rik med bland annat vitsippa, gulsippa och vätteros.

Reservatets norra del består av öppen betesmark, ädellövskog och en större damm. Här häckar bland annat sångsvan och brun kärrhök.

Ringugnen där teglet brändes har restaurerats och ligger strax utanför reservatet. Den är numera ett spännande industrimuseum. Passa på att ta en titt när du är på plats!

Hitta hit

Naturreservatet Lergravarna ligger strax norr om Tjörnarps nordligaste del. Om du går till fots kan du följa den blåmarkerade vandringsleden från Tjörnarps järnvägsstation till reservatet, sträckan är knappt 2 km.

Om du kommer med bil från Tjörnarp kör du mot Tjörnarps kyrkby och tar av till höger strax efter järnvägsviadukten. En mindre p-plats finns precis utanför grindarna till Tjörnarps reningsverk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.