Antagna detaljplaner

Ändring och framtagande av nya detaljplaner är ett arbete som pågår hela tiden. Detaljplaner omfattar ett mindre område och talar om hur marken får användas och hur byggnader ska placeras och utformas.

I listan hittar du de detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft de senaste åren. Till varje detaljplan finns åtminstone en plankarta och ett plandokument. Ibland finns även olika utredningar och annat underlagsmaterial. Här kan du se kartor och handlingar till de olika detaljplanerna.

Detaljplaner antagna 2020

 • Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl fastigheter (Maglehill)
 • Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd

Detaljplaner antagna 2019

 • Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3, Kvarnbäck).
 • Detaljplan för Fogdaröd 8:2.
 • Bokehall och Bokeslund
 • Räven 1 m fl (Västra stationsområdet)
 • Agaten 1
 • Sätofta 9:160 m fl fastigheter

Detaljplaner antagna 2018

 • Detaljplan för kv Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1, Mosshagen.

Detaljplaner antagna 2017

 • Detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
 • Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl Verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
 • Detaljplan för Ängsbyn. Ändring av detaljplan Ö50.
 • Detaljplan för upphävande av del av stadsplan för västra delen av Höörs köping (del av Västernäs).
 • Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl fastigheter, (ny förskola vid Sätoftaskolan).

Detaljplaner antagna 2016

Inga detaljplaner antogs

Detaljplaner antagna 2015

 • Ändring av detaljplan för Höör 57:17 m. fl. fastigheter (del av Kvarnbäck) etapp 2
 • Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3
 • Ändring av detaljplan Näktergalen 3:6
 • Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m. fl. fastigheter, Norra delen (verksamheter)
 • Detaljplan för Ljungstorp
 • Detaljplan för del av Höörsgård 5 m. fl. (Verksamhetsområde Syd)

Detaljplaner antagna 2014

 • Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen Vinterarena)
 • Stenskogen 2:19 m. fl. fastigheter
 • Detaljplan för Upphävande av del av Byggnadsplan för delar av Höör 14:3, 18:22, Fogdaröd 2:6, 4:8 m. fl. fastigheter i Norra Frosta kommun, Malmöhus Län (Ö36).
 • Fjäriln 4-6, plan för bostäder vid Coop
 • Detaljplan för Badhuset 2 m. fl. (gamla brandstationen)

Detaljplaner antagna 2013

 • Gunnarp 8:16 m. fl. fastigheter ”Stationsområdet i Tjörnarp mm”
 • Pumpen 3 m. fl. fastigheter ”Navet” (Handel, verksamheter)
 • Sätofta 20:17 m. fl.
 • Möllan 15 m. fl. ”Frosta center ” (Handel, skrymmande varor, gym och vattenområde)
 • Norra Rörum 8:52 m. fl. (Bostäder)
 • Hönan 8 m. fl.
 • Fogdarp 4:7

Detaljplaner antagna 2012

 • Sjunnerup 2:9 m. fl. fastigheter, Södra delen
 • Ziegler 2
 • Upphävande av del av detaljplan för Elisefarms golfbana, Fogdarp 9:27 i Höörs kommun, Norrto 8:2 i Hörby kommun, Bastarp 1:13 i Eslövs kommun (Borttagande av planerad bro över väg E22 Fogdarp i Höörs kommun).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.