Eskil 1-10, upphävande av tomtindelning

Detaljplanen innebär möjlighet för sammanläggning av fastigheter. Detta sker genom att tomtindelningen för kvarteret upphävs.

Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befintliga miljön.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering  – en sammanläggning av 2 fastigheter. Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1-10 för att möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Förslag

Förslaget innebär att tomtindelningarna på Eskil 1-10 upphävs. I och med upphävandet möjliggörs förändringar av gällande fastighetsindelning. Dessa är inte möjliga att ändra idag då tomtindelningen inte kan frångås, utan kan endast genomföras med en detaljplaneändring.

Status: Detaljplanen har varit utställd för granskning från den 17 mars till och med den 31 mars 2017. Handlingarna omarbetas till antagandehandlingar och skickas till kommunstyrelsen för beslut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.