Ändring av detaljplan för del av Gunnarp 73:1 samt Målarmästaren 9 och 10, upphävande av del av tomtindelning

Kommunstyrelsen har beslutat om planbesked för att upphäva del av en tomtindelning för kvarteret Målarmästaren i Tjörnarp.

Syfte
Syftet med planändringen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering. Avsikten är att upphäva del av tomtindelningen som finns på fastigheterna Målarmästaren 9 och 10 samt del av Gunnarp 73:1 för att möjliggöra att Målarmästaren 9 kan utöka sin fastighet genom att köpa till en bit mark från fastigheten Gunnarp 73:1.

Samråd
Planhandlingen är utställd på samråd under perioden 16 mars – 5 april 2023. Synpunkter på handlingen ska ha inkommit senast den 5 april 2023. Planförslaget finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och förslaget uppdateras innan det skickas för beslut om antagande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.