Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd

Detaljplanen innebär möjlighet för ny bostadsbebyggelse. Detta sker genom att en plan tas fram för området.

I början av 2011 var planprogrammet för planområdet ute på samråd och efter det har ett flertal utredningar arbetats fram av olika konsulter. Resultaten av utredningarna har sammanställts i föreliggande planförslag som kommunstyrelsen godkände för samråd den 9 januari 2017. Kommunstyrelsen godkände planhandlingarna för utställning 25 februari 2020.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse på delar av fastigheten Bosjökloster 1:595, söder om Stanstorpsvägen vid ”Blommeröd”.

Huvuddrag

Den nya bostadsbebyggelsen får inte placeras närmare än 12 meter från Stanstorpsvägen. Detaljplanen reglerar endast den mark som är lämplig för bostadsbebyggelse med tillhörande gatumark samt mark avsatt för att lösa dagvattenhanteringen för området. Detaljplanen anger riktlinjer för ny 1 till 1,5-plans bostadsbebyggelse i parhus eller enfamiljshus. För att undvika att byggnaden skadas av höga vattennivåer ska färdigt golv ska placeras 30 centimeter högre än färdig gatunivå.

Status: Detaljplanen har varit utställd 10 mars till 7 april 2020. Planen bearbetas efter inkomna synpunkter innan antagandet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.