Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd

Detaljplanen innebär möjlighet för ny bostadsbebyggelse. Detta sker genom att en plan tas fram för området.

I början av 2011 var planprogrammet för planområdet ute på samråd och efter det har ett flertal utredningar arbetats fram av olika konsulter. Resultaten av utredningarna har sammanställts i föreliggande planförslag som kommunstyrelsen godkände för samråd den 9 januari 2017.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse på delar av fastigheten Bosjökloster 1:595, söder om Stanstorpsvägen vid ”Blommeröd”.

Huvuddrag

Den nya bostadsbebyggelsen får inte placeras närmare än 12 meter från Stanstorpsvägen, vilket medför att prickmarken på tomtmarken närmast Stanstorpsvägen inte får bebyggas och inga in- och utfarter tillåts mot Stanstorpsvägen och Lillövägen. Detaljplanen reglerar endast den mark som är lämplig för bostadsbebyggelse med tillhörande gatumark samt mark avsatt för att lösa dagvattenhanteringen för området. Resterande av den kringliggande marken ingår inte i planområdet eftersom den innehåller höga biologiska värden och därför ska undantas för exploatering. Detaljplanen anger riktlinjer för ny 1-1½ plans bostadsbebyggelse för delar av fastigheten Bosjökloster 1:595, bland annat att färdigt golv ska placeras 30 cm högre än färdig gatunivå, för att undvika att byggnaden skadas av höga vattennivåer.

Status: Sedan samrådet 2017 har detaljplanen fått revideras och minskas i sin omfattning på grund av inkommande synpunkter. Denna omarbetning har lett till att nya utredningar har behövt tas fram vilket försenat projektet ytterligare. Statusen i processen är att utställning och granskning av den nya utformningen av detaljplanen ska ske under vintern och våren 2019-2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.