Bokehall och Bokeslund

Syftet med planen är att ändra egenskapsbestämmelserna för gällande detaljplan avseende bostadsändamål. Egenskaperna ses över och aktualiseras, antingen tas de bort, utvecklas eller så tillkommer det någon ny. Ändringarna ska möjliggöra modernisering inom Bokehall-Bokeslund. Den naturnära känslan ska bevaras trots bebyggelse.

Avsikten med gällande detaljplan var att området skulle vara för fritidsbebyggelse. Idag omvandlas många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund till permanent boende och delar av den gällande planens reglering är inaktuell eller omodern och behöver ses över.

Status: Planen ställs ut för samråd under perioden 2017-10-10 – 2017-10-31.

Efter samrådstiden sammanställs inkomna yttranden och därefter arbetas en granskningshandling fram.

Övrigt: Den gällande detaljplanens plankarta med dess användningsområden kommer fortsättningsvis vara den som gäller. Det aktuella planarbetet kompletterar den gällande plankartan med nya egenskapsbestämmelser och ersätter på så sätt den gällande detaljplanens egenskaper. Kvartersmark (bostäder m.m.) och allmän platsmark (gata m.m.) har samma omfattning i det nya förslaget som i den gällande detaljplanen från 1960-talet, det ändras inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.