Del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan)

Huvuddraget av detaljplanen är att ta fram byggbar mark för förskoleverksamhet. Samtidigt vill kommunen säkerställa att träddungen med ekar som finns på marken tas tillvara för den upplevda rekreationsmöjligheten som den ger.

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat en ny förskola för åtta avdelningar utmed Björkgatan. Denna förfrågan har kommunstyrelsen beviljat genom att lämna planuppdrag för en ny detaljplan med det ändamålet men även för bostäder.

Planens syfte

Planens syfte är att göra det möjligt för att uppföra förskoleverksamhet i sex till åtta avdelningar på del av fastigheten Höör 53:1. Detaljplanen medger även bostadsbebyggelse om det inte finns efterfrågan på förskola. Dessutom tillåts inte kullen, med huvudsakligen ekar, att bebyggas med huvudbyggnader. Planen säkerställer stora delar av ekarnas bestånd genom att de inte får fällas om de inte utgör en säkerhetsrisk eller är sjuka. För att skapa samhörighet med befintlig bebyggelse ska fasadmaterialet huvudsakligen bestå av tegel.

Övrigt

Detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2021. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet. Detaljplanen har fått laga kraft den 29 juli 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.