Del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)

Detaljplanen innebär möjlighet för en blandad bostadsbebyggelse med enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus.

Området är den sista delen i öster av det kommunala bostadsområdet Kvarnbäck. Området byggs ut med gatuslingor istället för stickgator som det tidigare planerats för. Cirkulationsplats vid infarten till Kvarnbäck kommer enligt plan att påbörjas 2019.

Översiktskarta över planområdet

Syfte

Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse, enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar och tillåter centrumanvändning. Enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot sydsydväst och fastigheternas nivåer ska ansluta till allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen möjliggör ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter i sydost.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.