Del av Västernäs

För att en samfällighetsförening ska kunna få bidrag från Trafikverket behöver en del av gällande detaljplan upphävas. Upphävandet innebär att en del av planområdet inte längre regleras med någon planbestämmelse.

Syfte

Anledningen till upphävande är att vägsträckningen hamnar utanför planlagt område vilket torde leda till att vägföreningen är berättigade till bidrag enligt Trafikverkets regelverk.

Huvuddrag

Genom att upphäva en del av den gällande detaljplanen, mark som i planen är reglerad som allmän plats för park eller plantering och gata samt område för lantbruksändamål blir det möjligt för den vägförening som har skötselansvaret för denna väg att få bidrag från Trafikverket.

Status: Detaljplanen är ute på samråd under perioden den 25 augusti till och med den 7 september 2017. Yttranden ska lämnas skriftligen senast den 7 september, märk yttrandet med KSF 2017/2.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.