Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill)

Detaljplanen för stadsdelens första etapp är antagen av kommunfullmäktige, men överklagad.

Stadsdelsprogram är godkänt att ligga till grund för detaljplanerna i den nya stadsdelen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra särskilt boende för äldre med upp till cirka 90 platser, förskola med cirka 8-9 avdelningar, skola för cirka 500 barn samt idrottshall med skolidrottsplats med mera.

Ytterligare syften är att:

  • säkerställa en god trafikinfrastruktur med en central, väl utformad gatuslinga, som bebyggelsen har sina tillfarter till och som är attraktiv och funktionell utifrån de olika slags trafikanternas behov.
  • möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshus eller radhus som ansluter till gatan.
  • säkerställa en grön infrastruktur i den nya stadsdelen, även för kommande etapper av utbyggnaden.
  • möjliggöra bro över en bäck i öster för att koppla samman stadsdelen med Per-Nils väg samt.
  • möjliggöra gång- och cykelväg utmed Maglasätevägen fram till korsning strax söder om väg 13.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.