Detaljplan för delar av Höör 19:7 och Åkersberg 1:6 (Maglehill väst)

Detaljplanen för villaområde med cirka 30 tomter antogs av Kommunstyrelsen den 16 februari 2021, men beslutet har överklagats.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 30 bostadsfastigheter med bostäder i 1-2 våningar, en lokalgata i form av en slinga, bullervall mot väg 13 och naturområde intill bostadsområdet i väster och norr. Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet och fastigheternas nivåer ska ansluta på ett naturligt sätt till allmän platsmark, natur och gata. Vallen mot väg 13 kommer avskärma mot trafiken och reducera bullernivåerna för denna och kommande bebyggelse inom stadsdelen.

Som underlag för bostadsområdet finns gällande Översiktsplan från 2018 och Stadsdelsprogram för västra Höör som godkändes av Kommunstyrelsen i februari 2020.

Med cirka 1,5 kilometer till centrum och en gång- och cykelväg söder om kommer det bli lätt att ta sig bilfritt till stationen och centrum. I öster kommer villaområdet gränsa till en bredare gata med gång- och cykelstråk och planteringar. Öster om är det centrala kvarteret i stadsdelen, som planeras byggas ut med idrottshall, skola, förskola och särskilt boende för äldre. I norr gränsar bostadskvarteret till mark som är avsatt för natur med bullervall mot väg 13.

Inkomna yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande som är underlag till politikerna inför antagandet. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.