Detaljplan för delar av Höör 19:7 och Åkersberg 1:6 (Maglehill väst)

Detaljplanen för villaområde med cirka 30 tomter ställs nu ut för samråd.

Planens syfte är att tillåta en sammanhållen bostadsbebyggelse i 1-2 våningar för i första hand enbostadshus. Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet och fastigheternas nivåer ska ansluta på ett naturligt sätt till allmän platsmark, natur och gata. En gatuslinga ska utgöra tillfart till fastigheterna och en vall mot väg 13 ska skydda denna och kommande bebyggelse inom stadsdelen från trafikbuller.

Som underlag för bostadsområdet finns gällande Översiktsplan från 2018 och Stadsdelsprogram för västra Höör som godkändes av Kommunstyrelsen i februari 2020.

Med cirka 1,5 kilometer till centrum och en gång- och cykelväg söder om kommer det bli lätt att ta sig bilfritt till stationen och centrum. I öster kommer villaområdet gränsa till en bredare gata med gång- och cykelstråk och planteringar. Öster om är det centrala kvarteret i stadsdelen, som planeras byggas ut med idrottshall, skola, förskola och särskilt boende för äldre. I norr gränsar bostadskvarteret till mark som är avsatt för natur med bullervall mot väg 13.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.