Detaljplan för Korsaröd 2:186, Droskan 8 och Droskan 9

Detaljplanearbetet säkrar ett befintligt skogsområde och gör en översyn av tidigare regleringar på två obebyggda bostadsfastigheter.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa den naturmark som finns söder om bostadsbebyggelsen utmed Skogsvägen. Utöver naturmarken är syftet med detaljplanen att även se över regleringen för bostadsändamål på fastigheterna Droskan 8 och 9, öster om Landsvägen.

Granskning

Detaljplanen har varit ute på samråd och är nu ute på granskning under perioden 22 mars – 11 april 2023. Synpunkter på handlingarna ska ha inkommit senast den 11 april. Inkomna yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande som ligger till underlag för det politiska beslutet om att anta detaljplanen. Efter granskningsskedet arbetas planhandlingarna om till antagandehandlingar som därefter skickas in för ett politiskt beslut om att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan 28.

Samrådsredogörelsen läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.