Detaljplan för Korsaröd 2:186, Droskan 8 och Droskan 9

Detaljplanearbetet säkrar ett befintligt skogsområde och gör en översyn av tidigare regleringar på två obebyggda bostadsfastigheter.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa den naturmark som finns söder om bostadsbebyggelsen utmed Skogsvägen. Utöver naturmarken är syftet med detaljplanen att även se över regleringen för bostadsändamål på fastigheterna Droskan 8 och 9, öster om Landsvägen.

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 16 november – 6 december 2022. Efter samrådet ska inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter kan planhandlingarna arbetas om till granskningshandlingar. Efter ett politiskt beslut skickas information ut om granskning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.