Detaljplan för Sätofta 6:21 (Jägersbo)

Ett förslag till detaljplan för del av Sätofta 6:21 har tagits fram och är nu ute på granskning. Detta granskningsskede, som varar till den 23 november, är det sista tillfället att lämna in synpunkter på planförslaget.

Planområdet ligger i bostadsområdet Jägersbo, öster om Sätofta, drygt 4 kilometer från centrala Höör och är beläget i ett befintligt bostadsområde för enfamiljshus. Planområdet är idag uppvuxen skog och sly. Området är planlagt sedan tidigare som park och lek och avgränsas av Sätofta Granstigen i norr och Sätofta Björkstigen i söder. I väster och öster avgränsas planområdet av privata bostadsfastigheter.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 8 april till 29 april 2020. Nu har synpunkterna bearbetats och ett nytt förslag arbetats fram. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att avstycka tomter för 4 stycken nya bostäder inom det befintliga bostadsområdets grönområde. Ett område för park sparas i sydväst samt en möjlighet att fortsätta gå igenom området via ett parkstråk genom området.

Planen föreslår bebyggelse i upptill en och en halv våningar. Byggrätten begränsas till 250 kvadratmeter. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och utseende så finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg eller material.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.