Detaljplan för Sätofta 6:21 (Jägersbo)

Detaljplanen för förtätning av befintligt naturområde med 4 tomter antogs av Kommunfullmäktige den 16 juni 2021, beslutet överklagades och vann laga kraft 7 november 2022 efter prövning i domstol.

Planområdet ligger i bostadsområdet Jägersbo, öster om Sätofta, drygt 4 kilometer från centrala Höör och är beläget i ett befintligt bostadsområde för enfamiljshus. Planområdet är idag uppvuxen skog och sly. Området är planlagt sedan tidigare som park och lek och avgränsas av Sätofta Granstigen i norr och Sätofta Björkstigen i söder. I väster och öster avgränsas planområdet av privata bostadsfastigheter.

Detaljplanen har varit ute på granskning 3 november – 23 november 2020. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att avstycka tomter för 4 stycken nya bostäder inom det befintliga bostadsområdets grönområde. Ett område för park sparas i sydväst samt en möjlighet att fortsätta gå igenom området via ett parkstråk genom området.

Planen föreslår bebyggelse i upptill en och en halv våningar. Byggrätten begränsas till 250 kvadratmeter. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och utseende så finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg eller material.

Inkomna yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande som är underlag till politikerna inför antagandet. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.