Detaljplan för Stenskogen 3:100

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för bostäder i form av villor och radhus eller mindre flerbostadshus på fastigheten 3:100.

Marken är privatägd och avtal mellan kommun och exploatör är upprättat. Arbetet pågår med framtagandet av en samrådshandling.

I det tidiga skedet finns oftast inga färdiga skisser. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna, se planutredning. Nedan hittar du planutredningen, tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Det finns inget planförslag ännu, detta kommer först efter att ett politiskt beslut fattas om att skicka ut planhandlingarna på samråd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.