Fogdaröd 8:2

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Planförslaget möjliggör mellan 100-150 bostäder.

Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård. Planens syfte överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Huvuddrag

Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse vid Fogdaröd som idag är ett ytterområde till Höörs tätort. Höörs centrum med service ligger 2 kilometer från planområdet. Detaljplanen reglerar bebyggelsen med en maximal nockhöjd på 8 meter för bostadshusen och radhusen för att kunna bygga hus med upp till två våningar. För flerbostadshus eller byggnad för öppenvård gäller en maximal nockhöjd på 15 meter för att kunna bygga hus med upp till fyra våningar. Övriga bestämmelser reglerar hur stor del av en fastighet som får bebyggas samt hur stora fastigheterna får vara.

Status: Detaljplanen är upprättad den 20 november 2018 och reviderad den 26 februari 2019. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 mars 2019. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.