Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kvarteret närmast Kvarnbäcksvägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att använda tomtmark för flerbostadshus i två våningar med maximalt 24 lägenheter.

Planområdet omfattar del av Höör 57:17, kv Koriandern, inom det kommunala utbyggnadsområdet Kvarnbäck med Kvarnbäcksvägen och väg 13 norr därom, cirka en kilometer nordväst om Höörs centrum.

Syfte

Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i två våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcksområdets norra del, etapp 2a, samt att möjliggöra tillfartsgata i sydost. Detaljplanen som innebär ändring av gällande detaljplaner för bostadsbebyggelse följer gällande översiktsplan (2002). Detaljplanen handläggs med begränsat planförfarande.

Status

Detaljplanen har varit ute för samråd t.om 12 juni och är nu på väg för antagande, vilket tidigast kan ske i kommunstyrelsen den 14 augusti 2017.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.