Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Höör 57:17 m. fl. (etapp 2b och 3 Kvarnbäck)

Detaljplanen innebär möjlighet för en blandad bostadsbebyggelse med enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus.

Området är den sista delen i öster av det kommunala bostadsområdet Kvarnbäck. Området byggs ut med gatuslingor istället för stickgator som det tidigare planerats för. Cirkulationsplats vid infarten till Kvarnbäck planeras att påbörjas 2019.

Syfte

Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse, enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar och tillåter centrumanvändning. Centrumanvändning C är en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som kan passa i bostadsområdet. Enbostadshus, parhus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Suterrängvåning tillåts där topografin lämpar sig för det. Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot syd-sydväst och fastigheternas nivåer ska ansluta till allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen möjliggör tillfartsgata i öster som i väster ansluter till befintliga Timjanvägen. Planområdet är cirka 3,6 ha, ägs av Höörs kommun och är beläget cirka en kilometer norr om Höörs centrum och Höörs station.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.