Orups park

Planområdet ligger vid Orups sanatorium. Detaljplanens syfte är att kunna komplettera befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse, att bevara kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt att bibehålla värdefulla skogs- och naturområden.

Den befintliga bebyggelsen med tillhörande omgivning utgör tyngdpunkten i försla­get och har varit styrande vid val av bebyggelsezoner och utformningsregler. Planom­rådets parkkaraktär och naturvärden bibehålls och utvecklas. Området har därför fått det nya namnet Orups Park. Bebyggelseområdet ska också tydligt avgränsas från om­givande bebyggelse och vägar så att området bibehåller karaktären att ligga i ett skogsområde.

Status: Detaljplanen har ställts ut för synpunkter under 2010, vilket motsvarar granskningsskedet enligt nuvarande Plan- och bygglagen. Vidare arbete vilar i väntan på exploatören.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.