Planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 med flera

Hällboområdet ligger centralt i Höör med nära till serviceutbudet i centrum och bara en kilometer från Höörs station. Detta planprogram visar en möjlig utbyggnad med cirka 500 bostäder tillsammans med kontor och service.

Området är planerat för att bli en levande del av Höör med en brokig småstadskaraktär och med öppna gröna kvarter. Området ska vara behagligt att besöka, vistas och bo i.

Inget fysiskt samrådsmöte

På grund av coronaviruset håller vi inget fysiskt samrådsmöte. Som ett alternativ till mötet har vi gjort en introduktionsfilm om planprogrammet. Filmen är 11 minuter lång. Klicka på länken för att titta på filmen. Film om planprogrammet (11 minuter)

Förslag till planprogram ute på samråd

Ett förslag till planprogram för Hällbo 17, Hällbo 27 (Höörs Plåt) har tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådet ger möjlighet för de som berörs av planprogrammet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådets syfte är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med särskilt fokus på att utreda förutsättningar som kan vara styrande för inriktningen.

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller annan intressent har du möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget.

Syfte med planprogrammet

Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Syftet med planprogrammet är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med särskilt fokus på att utreda förutsättningar som kan vara styrande för inriktningen. Det gäller framförallt kulturmiljöfrågor, trafikfrågor samt dagvatten- och skyfallsplanering. Det ger förutsättningar att vara effektiv i kommande detaljplanearbete och exploateringsprojekt. Planering och utbyggnad förväntas pågå i Hällboområdet de kommande 10-15 åren.

Detaljplanering efter samrådet

Efter samrådet för planprogrammet sammanfattas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planprogrammet kan komma att revideras något efter inkomna synpunkter innan programmet antas.

Därefter kommer programområdet handläggas genom detaljplanering. Programområdet kommer då att delas upp i flertalet detaljplaner. Varje detaljplan föregås av två skeden, samråd och granskning, där sakägare kan ge synpunkter. Detaljplanen kan sedan överklagas för dem som inte blivit tillgodosedda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.