Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)

Detaljplanen visar hur Höörs kommun vill ta tillvara på det centrala och stationsnära läget och samtidigt utveckla området till en levande och integrerad småstadsmiljö.

Skiss över planerad bebyggelse på Västra stationsområdet i Höör

Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i 3-7 våningar. Bilden är en skiss gjord utifrån förutsättningarna i förslaget till detaljplan. Slutresultatet kan skilja sig från bilden. Skiss: Fojab arkitekter

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus och skapa allmänna ytor. Planen möjliggör ett nytt torg, natur och vägar samt nya flerbostadshus som kan inrymma cirka 135 lägenheter tillsammans.

Detaljplanens huvuddrag

Skogspartiet säkerställs för framtiden genom att det regleras som ett allmänt ändamål och kan således inte bebyggas med bostäder. Det föreslagna torget ska utgöra en länk mellan Lantmannagatan och stationen. Det planeras också för utåtriktade verksamheter i magasinet och i entréplan på den bebyggelse som är placerad närmast torget. I förslaget ligger att det nya bostadsområdet ska präglas av stadsmässig bebyggelse med hus i 3-7 våningar och blandade lägenhetsstorlekar. Det nya bostadsområdet ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Varje byggnad får minst en entré mot Bangårdsgatan så att husen inte sluter sig mot gatan utan istället kan bidra till en levande gatumiljö.

Övrigt: Detaljplanen vann laga kraft den 18 september 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.