Sätofta 18:54 m. fl. fastigheter, ny förskola vid Sätoftaskolan

Granskning av detaljplanen innebär möjlighet att kunna bygga en förskola med åtta avdelningar i nära anslutning till Sätoftaskolan. Detta sker genom att utvidga gällande detaljplanområde för Sätoftaskolan. Granskningstid 22 maj - 12 juni 2017.

Till den nya förskolan kommer även en ny tillfartsväg med parkering till förskolan samt en sammanlänkande gång- och cykelväg genom skolområdet.

Fler funktioner tillgodoses

Förutom en förskola med åtta avdelningar ska bland annat en ny gemensam matsal och ett tillagningskök byggas. Utemiljön som har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling tillgodoses genom att tillräcklig stor yta avgränsas. Stenladan intill Nybyvägen kan användas till förskoleverksamhet eller till andra funktioner. En dagvattendamm föreslås i väster.

Status: Detaljplanen ställs ut för granskning 22 maj 2017 – 12 juni 2017. Detaljplanen har tidigare varit ute för samråd 16 februari – 9 mars 2017. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse och granskningshandlingar har tagits fram som nu ställs ut. Programsamråd har hållits sommaren 2016. Samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan på grund av Personuppgiftslagen (PuL).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.