Sätofta 18:54 m. fl. fastigheter, ny förskola vid Sätoftaskolan

Detaljplanen innebär möjlighet att kunna bygga en förskola med åtta avdelningar i nära anslutning till Sätoftaskolan. Detta sker genom att utvidga gällande detaljplanområde för Sätoftaskolan.

Till den nya förskolan kommer även en ny tillfartsväg med parkering till förskolan samt en sammanlänkande gång- och cykelväg genom skolområdet.

Fler funktioner tillgodoses

Förutom en förskola med åtta avdelningar ska bland annat en ny gemensam matsal och ett tillagningskök byggas. Utemiljön som har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling tillgodoses genom att tillräcklig stor yta avgränsas. Stenladan intill Nybyvägen kan användas till förskoleverksamhet eller till andra funktioner. Ett dagvattenmagasin eller en damm föreslås i väster.

Status: Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.