Sätofta 6:89 m fl

Detaljplanen aktualiseras för att möjliggöra en tätare bebyggelse. Det innebär att det inte bara tillåts villabebyggelse inom planområdet.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa två fastigheter som tillåter en tätare bostadsbebyggelse än vad gällande detaljplan tillåter, det vill säga skapa en större flexibilitet vad gäller typ av bostad på fastigheterna.

Övrigt

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2020-02-25 § 28 och beslutet överklagades. Det innebär att kommunen har skickat detaljplanen vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö. Nu får vi invänta domstolens beslut i ärendet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.