Sätofta 9:160 m fl

Detaljplanen är en ändring av en redan antagen plan. Den gällande planen tillåter endast friliggande bostadsbebyggelse vilket den aktuella planändringen tar bort och därmed möjliggör olika sorters bostäder, så som parhus.

Detaljplanens syfte är att ändra egenskapsbestämmelserna på kvartersmarken ”B” för att  möjliggöra radhus- alternativt parhusbebyggelse inom planområdet.

Övrigt: Det har inkommit ett överklagande på den antagna detaljplanen så Höörs kommun inväntar nu beslut från Mark- och miljödomstolen i Växjö. Tillhörande utlåtande finns att tillgå på kommunen, kontakta planarkitekten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.