Sjunnerup 2:9 m. fl. Verksamhetsområde N södra delen och Ekeröd 6:4

Detaljplanen innebär möjligheter att använda tomtmark för verksamheter som inte är störande. Verksamheter som tillåts kan vara handel med skrymmande varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet.

Gällande detaljplan ändras och ett område i söder tas med, del av Ekeröd 6:4. Ett område i norra delen närmast järnvägen avsätts för upplag.

Syfte

Planområdet är beläget direkt väster om väg 23 och norr om City Gross, cirka 1 km norr om Höörs tätort. Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamhet som inte är störande. Byggnaders utförande och utseende regleras för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån. Bland annat föreslås en trädrad utmed väg 23. Fastigheternas djup i det redan planlagda verksamhetsområdet minskas. Planen överensstämmer inte med gällande översiktsplan (ÖP) i den del som omfattar Ekeröd 6:4 som anges som vägreservat för väg 13 i ÖP. Planen tas fram med utökat planförfarande.

Status: Detaljplanen har varit utställd för granskning till och med den 11 juli och är nu på väg för antagande vilket tidigast kan ske i kommunfullmäktige den 27 september 2017.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.