Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse intill Violgatan, i första hand radhus och i andra hand villor. Förslaget till ny detaljplan innebär bland annat förändringar i vad som ska vara kvartersmark respektive allmän platsmark.

För att behålla områdets gatukaraktär föreslås huvudbyggnaderna ligga utmed en förgårdsmark på 4 meter i från gata. Väster om de planerade bostäderna omvandlas avstyckad tomtmark till allmän platsmark, natur. Det innebär att området avsätts till allmänheten och säkerställer att kullen inte förvanskas.

Status: Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 2017-08-25 – 2017-09-07.

Efter granskningstiden sammanställs inkomna yttranden och därefter arbetas en antagandehandling fram för beslut i kommunstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.