Upphävande av del av plan för Tjörnarps station

En mindre del av gällande detaljplan för Tjörnarps stationsområde behöver upphävas då Trafikverket behöver marken för teknikbod.

Syftet med planarbetet är att upphäva ett markområde som är reglerat som allmän platsmark för att kunna överföra markområdet till Trafikverkets fastighet. Marken som den tekniska anläggningen behöver uppföras på ägs av Höörs kommun och är planlagd som ”stationsområde”, det vill säga allmän platsmark. Trafikverkets spårområde är reglerat som kvartersmark, ”Järnvägstrafik” (T). I en lantmäteriförrättning kan inte kvartersmark och allmän platsmark sammanfogas. Genom ändring av plan så att markområdet hamnar utanför planlagt område är det möjligt att överföra marken till Trafikverkets fastighet (Gunnarp 90:1).

Övrigt

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2019-09-24 – 2019-10-14. Planförslaget finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan 28.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.