Upphävande av del av stadsplan för Norra delen av Frostavägen

En del av stadsplanen för norra delen av Frostavägen behöver upphävas då en upprustning av utemiljön på Midgårds förskola behöver göras.

Syftet med planarbetet är att möjliggöra upprustning av utemiljön på förskolan. Förskolemiljön är sedan länge anlagd delvis på mark planlagd som allmän platsmark för park och plantering. Planerad upprustning innehåller bland annat en stödmur som kräver bygglov. Det är inte möjligt att ge bygglov för stödmuren på allmän platsmark. Avsikten är därför att upphäva del av ”Stadsplan för Norra delen av Frostavägen, Höörs tätort”.

Övrigt:
Detaljplanen är ute på samråd mellan den 17 oktober och den 7 november 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.