Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Ny översiktsplan – utställning

Höörs kommuns nya översiktsplan beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2035. Förslaget till ny översiktsplan har varit utställt för granskning fram till den 23 mars 2018.

Vi håller nu på att gå igenom de synpunkter som kommit in. Inkomna synpunkter och vilka ändringar som de leder till kommer att presenteras i kommunens yttrande efter granskning, som ska godkännas tillsammans med översiktsplanen. Översiktsplanen ska enligt tidplanen antas av kommunfullmäktige senare å vår eller tidigt under sommaren.

I förslaget till ny översiktsplan föreslås lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service. Förslaget prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning.

Förslaget visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling.

Översiktsplanens delar

Utställningshandlingarna för översiktsplanen består av två övergripande delar, en samrådsredogörelse, en kompletterande webbkarta och en uppdatering av planen för Ringsjöbandet.

Utvecklingsdelen

Utvecklingsdelen redogör för hur kommunen ser på vad som är lämplig markanvändning och ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035. Läs mer om utvecklingsdelen.

Hänsynsdelen

Hänsynsdelen redovisar vilka statliga, regionala, mellankommunala och kommunala intressen och hänsyn som Höörs kommun beaktar i sin planering av mark- och vattenområden. Läs mer om hänsynsdelen.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen sammanställer och bemöter de synpunkter som kom in från myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner i samband med samrådet som hölls sommaren 2012. Läs mer om samråd 2012.

Webbkarta

Webbkartan är en digital karttjänst som visar översiktsplanens föreslagna markanvändning för hela kommunen. Här kan du också se skyddade områden och riksintressen. Vill du veta mer om kommunens vägledning för ett område kan du klicka på det i kartan för att få fram mer information. Besök webbkartan här.

Uppdatering Plan för Ringsjöbandet

Några mindre korrigeringar har gjorts av planen för Ringsjöbandet som är en del av Höörs översiktsplan. Planen fortsätter att gälla med de ändringar som redovisas i uppdateringen. Läs mer om Plan för Ringsjöbandet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.