Ny översiktsplan – utställning

Höörs kommuns nya översiktsplan beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2035. Förslaget till ny översiktsplan är utställt för granskning från 23 januari till 23 mars. Alla är välkomna att lämna synpunkter.

I förslaget till ny översiktsplan föreslås lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service. Förslaget prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning.

Förslaget visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling.

Översiktsplanens delar

Utställningshandlingarna för översiktsplanen består av två övergripande delar, en samrådsredogörelse, en kompletterande webbkarta och en uppdatering av planen för Ringsjöbandet.

Utvecklingsdelen

Utvecklingsdelen redogör för hur kommunen ser på vad som är lämplig markanvändning och ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035. Läs mer om utvecklingsdelen.

Hänsynsdelen

Hänsynsdelen redovisar vilka statliga, regionala, mellankommunala och kommunala intressen och hänsyn som Höörs kommun beaktar i sin planering av mark- och vattenområden. Läs mer om hänsynsdelen.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen sammanställer och bemöter de synpunkter som kom in från myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner i samband med samrådet som hölls sommaren 2012. Läs mer om samråd 2012.

Webbkarta

Webbkartan är en digital karttjänst som visar översiktsplanens föreslagna markanvändning för hela kommunen. Här kan du också se skyddade områden och riksintressen. Vill du veta mer om kommunens vägledning för ett område kan du klicka på det i kartan för att få fram mer information. Besök webbkartan här.

Uppdatering Plan för Ringsjöbandet

Några mindre korrigeringar har gjorts av planen för Ringsjöbandet som är en del av Höörs översiktsplan. Planen fortsätter att gälla med de ändringar som redovisas i uppdateringen. Läs mer om Plan för Ringsjöbandet.

Synpunkter och frågor

Förslaget till ny översiktsplan är utställt för granskning från 23 januari till 23 mars både här och i Medborgarcenter i kommunhuset på Södergatan 28.

Du kan lämna synpunkter direkt via webbformulär eller via e-post till kommun@hoor.se eller med traditionell post till adressen: Kommunstyrelsen, Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör. Märk brevet eller e-brevet KSF 2009/149.

Om du har frågor om planen eller hur det går till att lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till Karin Kallioniemi, kommunarkitekt/samhällsplanerare, karin.kallioniemi@hoor.se eller till Anton Klacka, samhällsplanerare, anton.klacka@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.