Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Uppföljning av samråd 2012

Samrådsförslaget som ligger till grund för det aktuella utställningsförslaget är från 2012. De synpunkter som kom in i samband med samrådet har beaktats och arbetats in i utställningshandlingarna.

Kommunen fick in värdefulla synpunkter både genom samrådsmöten som genomfördes på olika platser i kommunen och genom cirka 50 skriftliga yttranden.

Synpunkterna från samrådsförslag 2012 finns sammanställda och besvarade i en samrådsredogörelse. Synpunkterna pekade bland annat på att planförslaget behövde omarbetas och att fler frågor borde vävas in i planarbetet.

Flera samrådsyttranden innehöll synpunkter på planhandlingarnas disposition och att det var otydligt hur ställningstaganden och resonemang hängde ihop. Det nu aktuella planförslaget har anpassats till Boverkets modell för översiktsplaner med aspekterna utvecklingsstrategi, användning och hänsyn. Förhoppningen är att detta ska bidra till en större tydlighet.

Synpunkterna från privatpersoner handlade framförallt om negativa konsekvenser av ny väg 13 och 23 öster om Höör, behovet av gång- och cykelvägar, bevarande av Prästbonnaskogen och Kyrkbyn i Tjörnarp. Flera yttranden berörde behovet av bussförbindelser mellan södra kommundelarna och Höörs tätort behovet av utvecklingsstrategier för byarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.