Stadsdelsprogram för västra Höör

Stadsdelsprogrammet för västra Höör visar hur en ny grön, stationsnära stadsdel kan utformas med gator, naturstråk, skola, förskola och bostäder. Programmet är nu godkänt av kommunstyrelsen och arbetet med detaljplaner fortsätter.

Den första utbyggnadsetappen inom stadsdelen, detaljplan för förskola, skola, idrottshall, äldreboende och naturstråk är på väg för antagande.

Kommunstyrelsen godkände både stadsdelsprogrammet och detaljplanen vid sitt sammanträde 25 februari 2020. Även samrådsredogörelsen godkändes, med kommentarer på de synpunkter som kom in under samrådet under maj-juni 2019.

Samrådsredogörelsen redogör för samtliga inkomna synpunkter under samrådet från såväl privatpersoner som föreningar och myndigheter. Inkomna yttranden har bemötts av kommunen och i vissa fall föranlett justeringar eller kompletteringar av förslaget och programhandlingarna. För att komplettera beskrivningar av framtida trafik har ett särskilt PM trafik i västra Höör tagits fram som bilaga till programmet. Bilagan ligger i samma pdf-fil som programhandlingarna, sist i dokumentet.

Utvecklingen av västra Höör fortsätter nu med tre nya detaljplaner utifrån stadsdelsprogrammet:

  • Etapp Maglehill väst
  • Etapp Otto Hans och Alve Nils väg
  • Etapp Maglehill norr

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.