Vi gör en ny översiktsplan

Översiktsplanen ska visa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Höörs kommuns översiktsplan från 2002 behöver ersättas med en ny plan som bättre visar kommunens förutsättningar och utvecklingsstrategier.

Den nya planen ska tar sikte långt fram och har ett planeringsperspektiv som sträcker sig ända till år 2035.

Viktiga frågor i översiktsplanen

Många ämnen och frågor behandlas i planen, bland annat var och hur Höör kan växa med nya bostäder och hur vi kan skapa goda livsmiljöer. Mark för verksamheter och service ingår också. Planen tar hänsyn till vår position i Skåne och tar upp hur Höör som småstad kan utvecklas i storstadsregionen.

Frågor om infrastruktur och trafik är viktiga för en hållbar utveckling och vi kommer att planera för att långsiktigt förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. En annan viktig fråga är hur vi kan minimera intrånget i landskapet av en ny stambana för höghastighetståg genom kommunen.

Naturens möjligheter är en central del av framtidsvisionen för Höörs kommun. I översiktsplanen kommer vi att arbeta med långsiktig utveckling av naturområden, friluftsområden och besöksmål.

Dialog och planarbete

Under våren 2017 räknar vi med att ställa ut den nya översiktsplanen för granskning. Alla får då möjlighet att lämna sina synpunkter.

Redan sommaren 2012 påbörjade vi dialogen om den nya översiktsplanen. Då presenterade vi ett planförslag som kallades ”Översiktsplan 2012”. Vi fick in värdefulla synpunkter både genom samrådsmöten och skriftliga yttranden. Planförslaget från 2012 och de synpunkter som kom in då bildar utgångspunkt för det fortsatta arbetet med ny översiktsplan för kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.