Uppföljning av samråd 2012

Sommaren 2012 presenterade kommunen ett förslag till ny översiktsplan som kallades Översiktsplan 2012. Planförslaget ställdes ut i kommunhuset och på biblioteken och fanns på kommunens hemsida. 

Kommunen fick in värdefulla synpunkter både genom de samrådsmöten som genomfördes på olika platser i kommunen och genom cirka 50 skriftliga yttranden.

Synpunkterna pekade på att planförslaget behövde omarbetas och att fler frågor borde vävas in i planarbetet. Samtidigt har planeringen för bland annat Ringsjöbandet, vinterarenan och Västra Stationsområdet prioriterats och arbetet med ny översiktsplan har därför varit pausat.

Synpunkter

Det fortsatta arbetet innebär att vi tar hand om alla synpunkter vi fått in, samtidigt som nya förutsättningar arbetas in i planen. Vi har därför sammanställt synpunkterna från 2012 i en lägesrapport som du hittar här på sidan. Synpunkterna från privatpersoner handlar framförallt om:

  • negativa konsekvenser av ny väg 13 och 23 öster om Höör
  • behovet av gång- och cykelvägar
  • bevarande av Prästbonnaskogen och Kyrkbyn i Tjörnarp
  • behovet av bussförbindelser mellan södra kommundelarna och Höörs tätort
  • behovet av utvecklingsstrategier för byarna

En del av de förslag som lämnades 2012 är redan åtgärdade eller på gång. Det berättar vi om i lägesrapporten i frågan. Till exempel förbinder en ny busslinje de södra delarna av kommunen med Höörs centrum från och med december 2016.

De flesta synpunkterna får dock ingen specifik kommentar i lägesrapporten, eftersom svaret kommer att hänga ihop med den nya planen som inte är färdig ännu. Alla synpunkterna kommer att hanteras i arbetet med det nya planförslaget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.