Klimat och miljö

Det strategiska klimat- och miljöarbetet i Höörs kommun har stort fokus på att minska användningen av fossil energi i kommunens egna verksamheter och organisation. Miljö- och byggmyndigheten arbetar både förebyggande och med tillsyn inom miljöstörande industri, lantbrukets miljö, livsmedel, hälsoskydd och miljöövervakning.

Miljöarbetet utgår från vår vision om Höör år 2025 – att Höörs kommun då ska vara en plats där idén om en hållbar utveckling drivits långt. I fullmäktiges mål för mandatperioden beskrivs att kommunens ska säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på samhället och miljön. Vi ska också använda resurser effektivt och arbeta med hållbar upphandling. Miljöarbetet följs upp årligen och redovisas i kommunens årsredovisning.

Några viktiga dokument för miljöarbetet är:

  • Höörs kommuns lokala miljömål med handlingsplan antogs 2008 och utgår från de 16 miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Ett nytt miljöprogram tas fram under 2018 och 2019.
  • Strategi för hållbar energianvändning antogs 2016 och innehåller mål för energieffektivisering och omställning till fossilbränslefria energikällor.
  • Handlingsplan för giftfria förskolor.

Fossilbränslefri kommun och Fossilfritt Skåne 2020

Under perioden 2016-2018 har Höörs kommun arbetat aktivt med att minska användandet av fossil energi inom projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne. Under hösten 2019 börjar arbetet i det nya projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0.

2013 skrev Höör på Region Skånes upprop om Fossilfritt Skåne 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.