Vattenskyddsområde Ormanäs

Höörs kommun har antagit särskilda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet i Ormanäs. Reglerna fastställdes av kommunfullmäktige 2007-08-29.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag eller fastighetsgräns utgör yttre gräns anses dessa inte tillhöra den innanför gränsen belägna skyddszonen.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som finns i annan lagstiftning. Anmälan för borrning av dricksvattenbrunn inom vattenskyddsområde ska göras till Samhällsbyggnadssektor, VA-verket.

Skyddsföreskrifter

§ 1 Brunnsområde
Brunnsområdet utgörs av ett inhägnat område runt vattentäkt och brunnar. Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 2 Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter
Primär skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för byggnaders uppvärmning samt för direkt användning i maskiner och fordon. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. Övrig hantering, lagring och användning av petroleumprodukter kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt Miljöbalken SFS 1998:808 och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Sekundär skyddszon: Hantering och upplag utöver mängder för byggnaders uppvärmning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. I övrigt gäller samma bestämmelser som för primär skyddszon.
Övergångsbestämmelser:
För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter skall kravet på erforderliga skyddsanordningar i § 2 gälla 2 år efter fastställelse av dessa föreskrifter

§ 3 Jordbruk och trädgårdsodling
Primär skyddszon: Hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma. Hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (såsom stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
Sekundär skyddszon: Hantering och lagring av bekämpningsmedel, ensilage och växtnäringsämnen (såsom stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. All icke yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är förbjuden.

§ 4 Skogsbruk
Primär skyddszon: Hantering och lagring av bekämpningsmedel, träskyddsmedel eller skogsplantor som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma. Permanenta upplag av bark, flis eller timmer är förbjudna medan tillfälliga (upplag från en avverkningssäsong) kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
Sekundär skyddszon: För hantering och lagring av bekämpningsmedel, träskyddsmedel eller skogsplantor som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Permanenta upplag av bark, flis eller timmer kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 5 Avledning av spillvatten och dagvatten
Primär skyddszon: Enskilda avloppsanläggningar för spill- och dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras rutinmässigt och skall vid behov omedelbart läggas om eller tätas.
Sekundär skyddszon: För nyanläggning av enskilda avloppsanläggningar för spill- och dagvatten samt ändring av befintligt avlopp krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras rutinmässigt och skall vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

§ 6 Hantering av avfall
Primär och sekundär skyddszon: Deponering av avfall eller anordnade av snötipp från trafikerade ytor får ej förekomma.

§ 7 Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- och grundvatten får ej nyetableras.
Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- och grundvatten får ej nyetableras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 8 Kemiska produkter
Primär och Sekundär skyddszon: Upplag av kemiska produkter och fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får endast förekomma efter tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 9 Underhåll av väg och järnväg
Primär och sekundär skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Växtbekämpningsmedel får ej användas vid underhåll av väg eller järnväg. Större underhållsåtgärder av väg och järnväg skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Kemisk halkbekämpning och dammbindning får ej ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 10 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Primär och sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet är förbjuden. Husbehovstäkt kräver tillstånd från Länsstyrelsen. För schaktningsarbeten, till exempel i samband med väg- och järnvägsbyggen, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om det inte är uppenbart att skaderisk för grundvattnet inte föreligger.
Deponering av främmande massor får inte ske. Risken för oljespill vid anläggnings- och schaktningsarbeten skall beaktas. Saneringsutrustning skall alltid finnas tillgängligt vid anläggnings- och schaktningsarbeten.

§ 11 Energianläggningar
Primär skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjord, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas.
Sekundär skyddszon: Nya markvärmeanläggningar (ytjord, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Anläggningar skall utföras med bästa tillgängliga teknik och miljöhänsyn. Vid borrning av brunn för energiändamål skall tätande dukar användas under maskinen för att förhindra läckage till grundvattenmagasinet. Saneringsutrustning ska alltid finnas tillgänglig under borrningsarbetena.

§ 12 Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Transporter av farligt gods får ej förekomma annat än på rekommenderad väg för farligt gods eller på järnväg. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.

§ 13 Brunnar
Primär skyddszon: Grävda eller borrade brunnar för vattenuttag, som ej avser kommunal vattenförsörjning, får ej anläggas. Vid borrning av brunn för kommunal vattenförsörjning skall tätande dukar användas under maskinen för att förhindra läckage till grundvattenmagasinet. Saneringsutrustning ska alltid finnas tillgänglig under borrningsarbetena. Befintliga brunnar, både grävda och borrade, som ej används skall tätas permanent. Tätning av brunnar utförs av kommunen i samråd med fastighetsägaren.
Sekundär skyddszon: Vid borrning av brunn för vattenförsörjning eller energiändamål skall tätande dukar användas under maskinen för att förhindra läckage till grundvattenmagasinet. Saneringsutrustning ska alltid finnas tillgänglig under borrningsarbetena. Befintliga brunnar, både grävda och borrade, som ej används skall tätas permanent. Tätning av brunnar utförs av kommunen i samråd med fastighetsägaren.

§ 14 Allmänna bestämmelser
Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelande föreskrifter stadgas i miljöbalken (SFS 1998:808)

KOMMENTARER

Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk samt inventering av potentiella föroreningsrisker, upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 § räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, telefon 112, miljöenheten samt vattentäktens huvudman

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.

Tillsyn
Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter

Uppsättning av skyltar
För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning
Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor
I Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet.

Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.