Vattenskyddsområde Tjörnarp

Den 4 mars 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om en ny zonindelning och nya skyddsföreskrifter för Tjörnarps vattentäkt. Beslutet har överklagats till regeringen. De nya föreskrifterna gäller även om beslutet har överklagats.

Skyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon. Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov. Det kan vara områden med kort transporttid för föroreningar, områden med hög sårbarhet eller områden med många riskobjekt. Syftet med en primär skyddszon är att minimera riskerna för akut förorening genom olyckshändelser.

Den sekundära skyddszonen omfattar områden med stort skyddsbehov men där sårbarheten bedöms som hög alternativt måttlig men med en transporttid som bedöms som relativt lång. Den sekundära skyddszonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet.

Förutom föreskrifterna gäller de särskilda bestämmelser som finns i annan lagstiftning. Anmälan för borrning av dricksvattenbrunn inom vattenskyddsområde ska göras till Samhällsbyggnadssektor, VA-verket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.