Detaljplaner för Kvarnbäck och Västra station ställs ut

Detaljplanerna för delar av Kvarnbäck och Västra stationsområdet är utställda för samråd respektive granskning under tiden 29 maj-19 juni 2018.

Synpunkter på planerna ska vara skriftliga och lämnas senast den 19 juni.

Detaljplan för del av Höör 57:17 m. fl. (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)

Översiktskarta över planområde Kvarnbäck.

Detaljplanen för delar av Kvarnbäck blir mycket flexibel och tillåter både villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Blandade bostadsformer är målet, men med en flexibel detaljplan kan den nya bebyggelsen enkelt anpassas till efterfrågan.

Flerbostadshus kan byggas i 2-4 våningar. Planen tillåter även så kallad centrumverksamhet, vilket betyder sådant som butiker, kontor och hälsovård. Totalt beräknas det nya bostadsområdet rymma omkring 70 bostäder, men det kan blir både mer och mindre beroende vilken typ av hus som kommer att byggas.

Detaljplanen är utställd för samråd, vilket är det första tillfället att lämna synpunkter när en detaljplan tas fram.

Läs mer om detaljplanen, se planhandlingar och plankarta.

Räven 1 m. fl. (Västra stationsområdet)

Skiss över planerad bebyggelse på Västra stationsområdet i Höör

Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i 3-7 våningar. Bilden är en skiss gjord utifrån förutsättningarna i förslaget till detaljplan. Slutresultatet kan skilja sig från bilden. Skiss: Fojab arkitekter

Förslaget till detaljplan för Västra stationsområdet, etapp 1 har bearbetats och justerats med ledning av de synpunkter som kom in under samrådet i februari. Det nya förslaget innehåller inga större förändringar.

De synpunkter som hittills kommit in spänner över hela skalan från ”Bra att något händer” och ”välkomnande”, till att byggnaderna blir för höga. Nu finns en ny chans att lämna synpunkter.

Detaljplanen är utställd för granskning, vilket är det andra tillfället att lämna synpunkter när en detaljplan tas fram.

Läs mer om detaljplanen, se planhandlingar och plankarta.

Läs mer om planprocessen – hur det går till när en detaljplan tas fram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.