Information om besparingsåtgärder inom skolan

Barn- och utbildningsnämnden behöver spara omkring 21 miljoner kronor sammanlagt under de närmaste tre åren.

För att klara besparingen finns förslag om nya riktvärden för bland annat klasstorlekar, där det  nya riktvärdet föreslås vara 24-28 elever per klass.

Klasstorleken för årskurs F-9 varierade läsåret 2016/2017 från 12-28 elever med ett medeltal på 21 elever per klass.

Se riktvärden i protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 mars 2018 (BUN 2018/102)

Förslag på åtgärder

Tjänstemännen på Barn- och utbildningssektorn har i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till besparingsåtgärder. I det arbetet tittar man bland annat på Gudmundtorps och Tjörnarps skola eftersom många av de klasserna är små.

För Tjörnarps skola är förslaget att elever i årskurs 4-6 ska bussas till Enebackens skola och beredas plats i befintliga klasser på Enebackeskolan. När det gäller Gudmundtorps skola är förslaget fortfarande mer oklart. Det kan bli fråga om samordning av klasser, men även åldershomogen undervisning på andra skolor.

Inga beslut är ännu fattade

Förslaget med besparingsåtgärder är ett tjänstemannaförslag som ännu inte är helt klart. Det kommer att presenteras för diskussion och beslut på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 april.

Förslaget kommer att publiceras på kvällen den 4 april, tillsammans med kallelsen till Barn- och utbildningsnämnden i Sammanträdesportalen

Mer information

På Tjörnarps skola kommer ett möte riktat till föräldrar med barn på Tjörnarps skola att hållas kl. 18.30 tisdagen den 20 mars.

Planering av ytterligare informationsmöten pågår, riktat mot föräldrar med barn i andra skolor, men även mot medborgare och allmänhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.