Påverka kommunens arbete med miljö och klimat

Är du, din förening eller ditt företag intresserade av att påverka kommunens arbete med miljö och klimat? Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun. Senast den 22 juni vill vi veta vad du tycker.

Förslag till ny miljö- och klimatstrategi tas fram

Höörs kommun arbetar med att ta fram en ny miljö- och klimatstrategi. Strategin ska fastställa hur kommunen ska arbeta för att minska negativ miljöpåverkan och öka positiv miljöpåverkan. Den ska även styra hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning.

Strategin ska bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen för hållbar utveckling.

Fyra fokusområden

Strategin innehåller fyra fokusområden:

  • Natur med höga värden
  • Hög livskvalitet
  • Nettonollutsläpp 2045
  • Resurseffektiv kommun

Till varje fokusområde finns tre prioriterade delområden som beskriver vad som ska uppnås och hur kommunen kan arbeta med frågorna. Varje delområde följs upp med hjälp av nyckeltal.

Vem ska genomföra strategin?

Alla kommunala nämnder och styrelser i Höörs kommun har ansvar för att driva sin verksamhet på ett sätt som gör att miljö- och klimatstrategin genomförs. För att göra det arbetet mer konkret kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram när strategin är fastställd.

Privatpersoner, företagare och föreningar i Höör är inte tvingade att följa strategin men får gärna hämta inspiration från den och tillsammans med kommunen arbeta för bättre miljö och klimat i Höörs kommun.

Svara på remissen senast 22 juni

Skicka dina synpunkter till:

Kommunstyrelsen Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör

eller kommun@hoor.se med kopia till asa.abrahamsson@hoor.se. Märk svaret Miljö- och klimatstrategi KSF 2017/460.

Frågor om remissen besvaras av Åsa Abrahamsson, asa.abrahamsson@hoor.se eller tel. 0413-281 64.

Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun, remissversion mars 2023

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.